وارد کردن خودکار ضمیمه های نوشته به کتابخانه وردپرس